ŚWIADCZONE USŁUGI

Polska jest obecnie, podobnie jak w perspektywie 2007-2013, największym beneficjentem pomocy unijnej. Perspektywa finansowa UE 2014 – 2020 to 82,5 mld euro unijnego wsparcia. Zgodnie z najważniejszym dokumentem (Umowa Partnerstwa) fundusze są inwestowane w zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju, podnoszenie sprawności i efektywności administracji. Największe środki są inwestowane w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową) oraz innowacyjność i wsparcie przedsiębiorców. Na dofinansowanie będą mogły liczyć inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, projekty z dziedziny kultury, edukacji, zatrudnienia czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Wsparcie skierowane jest także do miast wojewódzkich wraz z okalającymi je gminami na realizację m. in. wspólnych przedsięwzięć w zakresie dostępności komunikacyjnej, jak również inwestycje w miastach, zwłaszcza projekty związane z kompleksową rewitalizacją, ekologicznym transportem miejskim, gospodarką niskoemisyjną. Wymogiem UE jest również rozwój tzw. inteligentnych specjalizacji.

Polska gospodarka intensywnie korzysta ze środków pomocowych. Jest to szansa rozwoju przede wszystkim dla przedsiębiorstw, instytucji badawczych, oświaty, administracji centralnej, samorządów czy też III sektora. Usługi świadczone przez ALFA PROJEKT są ściśle związane z funduszami UE. Prowadzimy analizy finansowe, sporządzamy biznes plany, a dokumenty te są niezbędne podczas starań o środki unijne. Zajmujemy się badaniami ewaluacyjnymi, społecznymi, przygotowujemy dokumenty strategiczne – bez nich wdrażanie środków UE w poszczególnych regionach kraju byłoby utrudnione. Wreszcie –prowadzimy doradztwo podczas starań o dofinansowanie, sporządzamy wnioski o dofinansowanie, studia wykonalności oraz pozostałe niezbędne załączniki. Często pozyskane środki dzięki naszej pracy są rozliczane przez pracowników ALFA PROJEKT. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis świadczonych usług.

Dofinansowanie na nowy biznes, szkolenia

Prowadzimy szkolenia i doradztwo związane z podnoszeniem kwalifikacji oraz kompetencji. Działania są kierowane przede wszystkim na rzecz promocji przedsiębiorczości, aktywizacji zawodowej i włączenia społecznego. Posiadamy wpis do…

Więcej
Koordynacja, rozliczanie projektów

Eksperci ALFA PROJEKT zajmują się kompleksowym zarządzaniem i rozliczaniem projektów unijnych. Nasi pracownicy posiadają bogate doświadczenie w rozliczaniu i kierowaniu/koordynowaniu projektów w ramach programów UE ze…

Więcej
Studium wykonalności

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107…

Więcej
Doradztwo

Prowadzimy doradztwo w zakresie zakładania, prowadzenia czy też rozwoju istniejącej działalności gospodarczej. Pomagamy przede wszystkim w ubieganiu się o wsparcie finansowe na rozwój firmy. Z…

Więcej
Badania ewaluacyjne

Zespół ALFA PROJEKT świadczy usługi dotyczące badań ewaluacyjnych. Prowadzimy badania ewaluacyjne projektów finansowanych ze środków zewnętrznych zwłaszcza UE. Ewaluacja projektów unijnych (UE) przeprowadzana jest kompleksowo…

Więcej
Biznes plan, analiza finansowa

Podstawowym elementem dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej obok wniosku o dofinansowanie jest biznes plan (wraz z analizą finansową). W sektorze…

Więcej
Badanie, strategie

Zajmujemy się m.in. kompleksową ewaluacją programów, prowadzimy badania społeczne oraz opracowujemy strategie rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu gminnym i wojewódzkim. Działania ALFA PROJEKT mają na celu…

Więcej