Polska jest obecnie, podobnie jak w perspektywie 2007-2013, największym beneficjentem pomocy unijnej. Perspektywa finansowa UE 2014 – 2020 to 82,5 mld euro unijnego wsparcia w ramach polityki spójności. Zgodnie z najważniejszym dokumentem (Umowa Partnerstwa) fundusze są inwestowane w zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju oraz podnoszenie sprawności i efektywności administracji. Największe środki są inwestowane w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową) oraz innowacyjność i wsparcie przedsiębiorców (zwłaszcza pod kątem innowacyjności i współpracy sektora B+R). Na dotacje unijne będą mogły liczyć inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, projekty z dziedziny kultury, edukacji, zatrudnienia czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Wsparcie skierowane jest także do miast wojewódzkich wraz z okalającymi je gminami na realizację m. in. wspólnych przedsięwzięć w zakresie dostępności komunikacyjnej, jak również inwestycje w miastach, zwłaszcza projekty związane z kompleksową rewitalizacją, ekologicznym transportem miejskim, gospodarką niskoemisyjną. Wymogiem UE jest również rozwój tzw. inteligentnych specjalizacji.

Polska gospodarka intensywnie korzysta ze środków unijnych. Dotacje unijne są szansą rozwoju przede wszystkim dla przedsiębiorstw, instytucji naukowych, badawczych, oświaty, administracji centralnej, samorządów czy też III sektora.

Sektor publiczny

Perspektywa finansowa 2014 – 2020 to szansa rozwoju jednostek administracji rządowej, samorządowej, sądów, szpitali, instytucji kultury, sztuki, uczelni publicznych oraz innych publicznych instytucji podległych jednostkom…

Więcej
Dotacje dla firm

Perspektywa finansowa 2014 – 2020 to ponad 80 mld euro unijnego dofinansowania. Polska gospodarka intensywnie korzysta ze środków pomocowych. Jest to szansa rozwoju dla administracji…

Więcej